Kasutustingimused

SCANPIX BALTICS TOODETE (SH PILDID, INFOGRAAFIKA, VIDEO JM ELEKTROONILISED TOOTED) KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Toodete autoriõigused
Kõik Scanpix Baltics OÜ (edaspidi SPB) digitaalse arhiivi pildid, tekstid, HTML failid, videod ning muud elektroonilised tooted (edaspidi Tooted) on autorikaitse objekt ning nende reprodutseerimine, säilitamine, levitamine, ja/või analogiseerimine-digitaliseerimine ilma SPB kirjaliku loata, on keelatud. Kirjalikuks loaks, mis võimaldab Kasutajal avaldada SPB Tooteid loetakse SPB ja Kasutaja vahelist Lepingut.
SPB võimaldab Kasutajale peale Lepingu sõlmimist juurdepääsu oma digitaalsele arhiivile veebiaadressil www.scanpix.ee, väljastades selleks e-posti teel vajaliku(d) kasutajanime(d) ja salasõna(d).
Lepingu alusel Kasutaja poolt kasutatud Tooted on ja jäävad kas SPB ja/või vastava pilditootja omandiks ning Toote autoriõigused ei lähe Kasutajale üle.
Kasutaja on kohustatud SPB soovi korral tõendama Lepingujärgsete nõuete täitmist erinevate Toodete avaldamisel.

Toodete tähistamine
Kasutaja kohustub tähistama avaldatavate Toodete autorsuse vastavalt ettenähtud korrale ning lisama oma tootes (sh ka väljaandes) märke piltide autorikaitse alla kuulumise kohta. Antud märkes nimetatakse-näidatakse ära Toodete allika(d).
Toodete kasutamisel kohustub Kasutaja Toote juurde lisama selle omaniku ja agentuuri nime (näiteks SCANPIX ja/või TOOMAS HUIK / POSTIMEES / SCANPIX või REUTERS/SCANPIX või CORBIS/SCANPIX), kusjuures mitme nime kasutamisel peab esimesel positsioonil olema meediafaili omaniku ja/või autori nimi ja teisel positsioonil agentuuri nimi.

Toodete piiratud kasutamine
Poseeritud ja/või väljamõeldud sisuga Toodete kasutamisel kohustub Kasutaja lisama nende avaldamisel vastavalt sõna “lavastatud” ja/või “poseeritud”. Kasutaja loeb Toote poseerituks ja/või väljamõelduks juhul, kui sellekohane märge on SPB poolt Tootele lisatud enne antud Toote Kasutaja poolt avaldamist.
Kui SPB on lisanud Tootele märke, et mõni sellel kujutatav objekt on eraldi autorikaitse objekt ja selle avaldamiseks tuleb taotleda eraldi luba vastava autoriõiguse valdajalt, siis kohustub Kasutaja mitte avaldama antud Toodet enne vastava loa omamist, mida Kasutaja peab olema vajadusel valmis pädevalt tõestama.
Kasutaja kinnitab, et juhul kui tellitud piltidel on äratuntaval kujul jäädvustatud isikuid, siis kohustub ta saama nendelt eelnevalt kirjaliku nõusoleku piltide avaldamiseks avalikkusele tulenevalt „Isikuandmete kaitse seadusest“, välja arvatud juhul kui SPB-l on pildi kirjelduses vastav märge juba olemas. Avaldatud toodetega seotud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kasutaja, kellel lasub vastutus isikuandmete õiguspärase töötlemise eest ja kellele on avaldatud piltidel jäädvustatud isikud andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
Kasutaja omab õigust kasutada Digitaalsest pildiarhiivist hangitud Tooteid oma toodetes uudispildi tasemel (mitte reklaamotstarbeliselt). Juhul, kui Kasutaja soovib kasutada Digitaalsest pildiarhiivist leitud Tooteid mistahes reklaamialastel eesmärkidel, tuleb sõlmida täiendav kirjalik kokkulepe SPB’ga ja seal selles kokkuleppes määratletakse ära ka nimetatud Toodete hind ning kasutustingimused ja piirangud.
Kasutaja ei oma õigust arhiivis olevate Toodetega kaasnevat tekstilist informatsiooni levitada kolmandatele isikutele ärilistel eesmärkidel.

Toodete töötlemine
Arhiivis olevate Toodete töötlemine Kasutaja poolt on lubatud ainult SPB kirjalikul loal, milleks loetakse SPB ja Kasutaja vahel sõlmitavat lepingut.
Kasutaja võib avaldada Tooteid oma toodetes järgmistes mõõtudes: pilte maksimaalselt 2480*3508 pikslit, online kasutuse puhul fotosid ja infograafikat maksimaalselt 900*900 pikslit. Videosid võib kasutada vastavalt Kasutaja enda tehnilistele võimalustele ja vajadusele.
Kasutaja tasub tema poolt Digitaalsest pildiarhiivist igakordse allalaetud Eesti-, rahvusvaheliste- ja creative uudispiltide kasutamise eest. Meediatoote kasutamine tähendab selle igakordset allalaadimist ja avaldamist. Juhul, kui Kasutaja soovib eelnevalt juba allalaetud ja avaldatud Meediatoodet uuesti avaldada, siis tasub ta selle eest nagu esmakordse allalaadimise korral. Kasutajal ei ole õigust luua Meediatoodest oma arhiivi. Kasutaja poolt iga tellitud ja talle edastatud high-res resolutsioonis pilt loetakse müüdud (kasutatud) pildiks, mille kohta väljastab SPB arve vastavalt kokkulepitud hindadele juhul, kui Pooled ei lepi tööprotsessi käigus kokku teisiti.

Toodete kasutamisega seonduv vastutus
SPB elektrooniliste Toodete väärkasutamisel jätab SPB endale õiguse koheselt rakendada seadusest tulenevaid õigusi.
SPB ei võta endale vastutust kolmandate isikute poolt sooritatud autorikaitse objektiks olevate objektide õigusvastase kasutamise eest ega kohustu hüvitama autorikaitsealaste vaidlustega tekkinud mistahes kulusid. Juhul, kui Kasutaja on teadlik nimetatud piltide väärkasutamisest, on ta kohustatud informeerima sellest SPB’d.
Kasutaja kannab täit vastutust, kui ta on SPB’lt hangitud Toodet kasutades kahjustanud kolmandate osapoolte huvisid ja kolmanda(te)l osapoolel on tekkinud (kahju)nõuded sellega seoses
Kasutaja on kohustatud informeerima SPB’d kõikidest SPB Digitaalse pildiarhiivi kasutamisel tekkinud tehnilistest probleemidest.
Kasutaja on kohustatud kaitsma SPB poolt väljastatud kasutajanimesid ja parool(id) kolmandate isikute eest. Kasutaja on kohustatud koheselt informeerima SPB’d kolmandate isikute ligipääsu tekkimise juhtumist.